CIO Stelsel

Inrichting CIO-stelsel / Rol departementale CIO (rijksportaal)

Inrichting CIO-stelsel/Rol departementale CIO
(MR, 2008/2010/2011, Kamerstukken 26643 nr. 121, nr. 128, nr. 135, nr. 172 en nr. 282; 29362 nr. 156, mei 2010; 33326, nr. 13, januari 2015 en Staatscourant nr. 21178, juli 2015).

Wat houdt de inrichting van het CIO-stelsel in?

Het kabinet acht het noodzakelijk dat binnen alle ministeries de CIO-rol op hoog ambtelijk niveau wordt belegd, zoals ook door de Rekenkamer bepleit. De CIO-rol wordt belegd bij een functionaris in de rol van CIO en het CIO-Office dat hem/haar in die rol ondersteunt. Voor de departementale CIO-organisatie is een profiel vastgesteld, dat een set van minimum-eisen bevat. 

Departementale CIO

Als in een ministerie sprake is van een CIO-stelsel, waarbinnen er één departementale CIO is en grote onderdelen en/of baten-lastendiensten over een eigen CIO beschikken, zijn deze CIO's verantwoordelijk voor hun informatievoorziening en leggen zij verantwoording af aan de departementale CIO. De CIO bewaakt de samenhang in de informatievoorziening en ICT-projecten door applicatie- en projectportfoliomanagement. De CIO is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van de  departementale projectenportfolio. Hij heeft zitting in de bestuursraad en informeert de bestuursraad of, waar dit aan de orde is, het bevoegd bestuursorgaan. Ten slotte stelt de CIO, op basis van de Rijksbrede I-kaders, eisen aan projectbeheersingsmethodieken en ondersteunt hij audits, reviews en second opinions.

De CIO 

De CIO draagt zorg voor een permanent proces waarin projecten met een ICT-component worden geïdentificeerd en - met vermelding van hun risicoprofiel - centraal binnen het ministerie worden geregistreerd en periodiek gemonitord. De departementale CIO ziet toe op de zorgvuldige vaststelling en actualisatie van de risicoprofielen. Een project met een ICT-component in de projectbegroting van ten minste € 5 miljoen kan niet starten of voortgezet worden zonder een positief oordeel van de CIO (CIO oordeel). Voor de aanvang van een dergelijk project moet de vakminister het BIT om advies vragen over risico's en slaagkans. De CIO bewaakt de toepassing van de Rijksbrede I-kaders.

Rol van opdrachtgevers

De opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor hun projecten en verstrekken informatie aan de departementale CIO, zodat deze zijn rol in het kader van het projectportfoliomanagement en de projectbeheersing kan vervullen. Die rol is gericht op de inrichting van de organisatie en governance, kosten en risico's, de aansluiting op en samenhang in de departementale projectenportfolio, op de toepassing van Rijksbrede en departementale architectuur en standaarden en het gebruik van projectbeheersingsmethodieken en externe kwaliteitstoetsen.

De CIO-Rijk ontvangt bij de voorgenomen start een afschrift van het projectplan, het oordeel van de departementale CIO en zijn toetsing aan de Rijksbreed afgesproken kaders. De CIO-Rijk ontvangt ook een afschrift van een tussentijds oordeel over de voortzetting van een project. Een project zal niet kunnen starten, of voortgezet worden, zonder een positief oordeel van de CIO over een project. Het oordeel van de CIO wordt gegeven vanuit de rol van de CIO en richt zich daarmee vooral op de inrichting van de organisatie en governance, de kosten en de risico's, de aansluiting op de departementale projectenportfolio, op de toepassing van Rijksbrede en departementale architectuur en standaarden en het gebruik van projectbeheersingsmethodieken en externe kwaliteitstoetsen. Deze verantwoordelijkheid wordt mede ingevuld met het CIO-beraad, dat gevormd wordt door de departementale CIO's met de CIO Rijk als voorzitter. In deze constellatie vervult de directeur van de directie CIO Rijk van het ministerie van BZK de rol van CIO Rijk. Het CIO-beraad coördineert de informatievoorziening en het ICT-beleid van de Rijksdienst, borgt het Rijksbrede beleid, en doet voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe kaders en standaarden.

Behoudens de taken die verbonden zijn aan het voorzitterschap van het CIO-beraad, is hij in de rol van directeur opdrachtgever voor Rijksbrede projecten, indien deze een ICT component hebben kleiner dan € 5 miljoen, en is hij als hoofd verantwoordelijk voor het Bureau ICT Toetsing (BIT).

Concrete normen:

  • De CIO-rol moet op hoog ambtelijk niveau worden belegd binnen het departement (CIO heeft zitting in de bestuursraad);
  • Een project met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen kan niet starten of voortgezet worden zonder een positief CIO oordeel en een uitgebracht BIT-advies;
  • Het Bureau ICT Toetsing (BIT) toetst alle nieuwe projecten met een ICT component van ten minste € 5 miljoen. De CIO-Rijk biedt het advies aan de betrokken bewindspersoon aan, die dit advies doorgeleidt naar de Tweede Kamer.

Waar kun je meer informatie vinden?

Zie Kamerstukken 26643 nr. 121 , nr. 128 , nr. 135 en nr. 172 en nr. 282 , 29362 nr. 156 en 33326 nr. 13 en de Staatscourant, nr. 21178 , juli 2015.

Zie voor meer informatie over het profiel van de departementale CIO-organisatie de in het CIO-Beraad van 8 december 2016.
Publicatiedatum: 10-mrt-2014 16:07