Wist je dat je met telewerken bezig bent met groene IT?

We maken onderscheid in groen van IT en groen door IT. Groen van IT, dat betekent dat we zorgen, dat de apparatuur zo min mogelijk CO² uitstoot, dat we geen e-waste maken en dat we voorzichtig zijn met de gevaarlijke stoffen die erin zitten en dat we ook zorgen dat de schaarse materialen weer hergebruikt worden. Dan is er groen door IT. We gebruiken namelijk IT om niet te reizen of om transport zo optimaal mogelijk te laten gebeuren. En groene IT 3.0 is ook groen door IT, maar dan heb je helemaal een systeemverschuiving, dus een paradigmaverschuiving. Je gaat op een heel andere manier dingen doen, bijvoorbeeld dat je geen cd'tjes meer gaat maken, maar je luistert naar Spotify. Dat scheelt een hele hoop materiaal.

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Mevrouw Anda Counotte staat voor de camera in een verder lege kantoorruimte en begint een monoloog. Gedurende deze monoloog komt er af een toe een ondersteunende afbeelding in beeld.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Anda Counotte
onderzoeker Green IT, Open Universiteit)

ANDA COUNOTTE: Wist je dat je met telewerken bezig bent met groene IT? Dan gaan we eens even kijken wat groene IT allemaal zoal betekent.

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Groene IT: oplossen milieuproblemen – met een schematische weergave van stappen die in het verdere betoog worden toegelicht.)

We maken onderscheid in groen van IT en groen door IT. Groen van IT, dat betekent dat we zorgen, dat de apparatuur zo min mogelijk CO2 uitstoot, dat we geen e-waste maken en dat we voorzichtig zijn met de gevaarlijke stoffen die erin zitten en dat we ook zorgen dat de schaarse materialen weer hergebruikt worden. Dan is er groen door IT. We gebruiken namelijk IT om niet te reizen of om
transport zo optimaal mogelijk te laten gebeuren. En groene IT 3.0 is ook groen door IT, maar dan heb je helemaal 'n systeemverschuiving, dus 'n paradigma-verschuiving. Je gaat op een heel andere manier dingen doen, bijvoorbeeld dat je geen cd'tjes meer gaat maken, maar je luistert naar Spotify. Dat scheelt een hele hoop materiaal.

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Begrippen – met een opsomming van begrippen die in het betoog worden uitgelegd.)

Dan gaan we kijken naar de verschillende begrippen, want mensen gebruiken die begrippen nogal door elkaar. Als we het hebben over duurzaam, dan hebben we het over de balans tussen de drie P's, dus tussen People, Planet en Profit. Dus dan letten we er ook op of de mens-factor goed wordt behandeld,
dus dat mensen niet worden uitgebuit of onder heel nare omstandigheden moeten werken. En maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus op een manier van Triple P duurzaam ondernemen.
Als we het hebben over groen, dan is dat alleen maar met aandacht voor de planeet, dus dat is alleen de P van Planet. En als we het over circulair hebben, dan hebben we het over een vorm van supergroen, waarbij we de kringlopen dus echt gaan sluiten. En je moet je eigenlijk altijd realiseren:
Als je iets niet gebruikt, dan lever je de grootste besparing op het milieu. Maar ja, soms is het natuurlijk
geen optie om niks te gebruiken. En we kunnen de kringlopen zo veel mogelijk sluiten door gedrag en technologie.

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Potentie gedrag – met enkele getallen op een rijtje die worden uitgewerkt in het verdere betoog.)

En als je kijkt naar de potentie van het gedrag, dan zou je gewoon eens naar de getallen moeten kijken. Dat zijn getallen uit augustus 2020. Toen waren er 7,75 miljard mensen op de wereld. En die hadden samen 5,19 miljard smartphones. En er waren 4,5 miljard internetgebruikers en 3,9 miljard mensen op social media. En dat betekent dat hun telefoontjes niet alleen maar hoeven op te laden, en dat dat de energie is die zo'n telefoontje kost. Nee, al die data die ze opslaan, die staan ergens in een datacentrum te zoemen en die gebruiken permanent energie.

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Potentie technologie - met een schematische weergave van de potentie van IT.)

En in het volgende plaatje, daar zie je heel mooi de potentie die groene IT heeft, want groene IT is een combinatie van de activiteiten die de negatieve impact van IT op het milieu minimaliseren en de positieve impact optimaliseren. En in de figuur zie je in rood de besparing op CO2-uitstoot door IT, dus bijvoorbeeld door te telewerken enzovoort - en in grijs zie je dat de eigen uitstoot van IT afneemt als we naar 2030 toe gaan. Dus er zit een enorm potentieel in de techniek van groene IT.

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Begrip Informatiesysteem – met in steekwoorden uitleg over verschillende perspectieven op dit begrip.)

Dan wil ik nog even met jullie stilstaan bij het begrip informatiesysteem, want dat is ook een begrip wat voor verwarring zorgt, want als je het bekijkt vanuit het vakgebied informatica, dan heb je het over een informatiesysteem als de hardware, software, het besturingssysteem, het netwerk en het datacentrum, dus echt alle harde spullen. Maar als je het vanuit de informatiekunde bekijkt, dan kijk je naar de drie factoren: De techniek, dat is namelijk waarmee je het doet - en dan heb je het over hetzelfde als waar de informatica het over heeft, over groen van IT. Naar de organisatie, dus: Hoe doe je het? Hoe richt je de processen in? Dan heb je groen door IT. En management. Dan vraag je je af: Wat en waarom ben ik bezig? En dan is het ook groen door IT.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))